Ontwikkelingen Windpark Elzenburg De Geer

Op 26 februari nam het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss een paar belangrijke besluiten
over het windpark Elzenburg-De Geer.

RUIMTELIJK SPOOR
Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunningen. Vanaf 7 maart start de formele ruimtelijke procedure en kan iedereen zienswijzen indienen.

ONTWIKKELSPOOR
Er komen straks twee deelparken: deelpark ‘Raedthuys’ en deelpark ’Gemeente Oss’. Binnen elk deelpark worden twee windmolens gebouwd. Qua uitstaling vormt het windpark met vier windmolens straks één geheel.

ESCOSS (Energie Service Collectief Oss) diende begin december 2018 een ontwikkelplan in voor de bouw van twee windmolens op het gemeentelijke deel van het windpark. De gemeente Oss liet dat plan beoordelen door een juridisch adviesbureau en een organisatieadviesbureau. Deze bureaus hadden nog vragen en opmerkingen. ESCOSS legde vervolgens aan deze bureaus uit wat zij met de vragen en opmerkingen van deze bureaus gaat doen, als de gemeente Oss verder wil gaan met ESCOSS.

Het College heeft vertrouwen in het ontwikkelplan van ESCOSS. Het College besloot daarom op 26 februari om een opstalovereenkomst te gaan voorbereiden, die zij met ESCOSS wil aangaan. Het College besloot ook om dit voornemen voor te leggen aan de raadsadviescommissie Ruimte op 28 maart. Het college vraagt de commissie of zij het daarmee eens is. Als dat zo is, dan wil het college besluiten om een opstalovereenkomst met ESCOSS te sluiten. Dan kan ESCOSS twee windmolens bouwen, nadat het bestemmingsplan voor het windpark is vastgesteld en ook de vergunningen definitief zijn verleend en onherroepelijk zijn.

Overeenkomst met Raedthuys
De gemeente Oss en Raedthuys ondertekenden samen op 26 februari 2019 een anterieure overeenkomst (foto). Daarin zijn de afspraken vastgelegd over het ontwikkelen van de twee windmolens van Raedthuys (deelpark ‘Raedthuys’). Raedthuys wil deze voor eigen rekening en risico ontwikkelen. Raedthuys verplicht zich tot het betalen van een bijdrage in de kosten die de gemeente maakt om de bouw van de windmolens mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan een bijdrage aan de kosten die de gemeente maakt om te komen tot een bestemmingsplan.

PARTICIPATIESPOOR
Raedthuys en de gemeente hebben eerder al een participatieovereenkomst gesloten. ESCOSS doet in haar ontwikkelplan een voorstel voor participatie. ESCOSS spreekt over bewoners- en ondernemersparticipatie en wil de mogelijkheid bieden om ‘winddelen’ (obligaties) te kopen. ESCOSS doet, net als Raedthuys, een bijdrage aan het Omgevingsfonds. ESCOSS stelt voor om 100% van de nettowinst af te dragen aan het (op te richten) duurzaamheidsfonds. Het betreft een vaste jaarlijkse storting van €150.000. Overige stortingen zijn afhankelijk van het feitelijke netto jaarresultaat.
In het ontwikkelplan geeft ESCOSS aan samen te gaan werken met Energiecoöperatie Oss (ECO). Inmiddels is bekend dat ESCOSS en ECO overeenstemming hebben over de samenwerking. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u hierover.

Heeft u nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Frenkel Beerens (projectleider) of Yvonne de Graaf (projectmedewerker)             telefoonnummer 14 0412. Meer informatie vindt u op www.oss.nl/windpark .