Ontwikkelingen Windpark Oss

Op 21 mei nam het college van burgemeester en wethouders een belangrijk besluit over het windpark Elzenburg – De Geer. Wij informeren u met dit bericht over dit besluit.

Reacties op ontwerpbestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en MER

Van donderdag 7 maart tot en met woensdag 17 april lagen het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunningen en het aangevulde milieueffectrapport ter inzage. Iedereen kon hierop reageren (zienswijze indienen). 18 personen hebben dit gedaan. Wij hebben een reactie hierop geformuleerd. Waar nodig, hebben we het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen aangepast.

Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders hebben op 21 mei 2019 een voorstel gedaan aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan (wat we op onderdelen dus hebben gewijzigd) vast te stellen. Nu gaat het volgende gebeuren:

  1. De raadsadviescommissie Ruimte vergadert op 13 juni over dit voorstel en adviseert de gemeenteraad.
  2. De gemeenteraad neemt op 27 juni 2019 een besluit over het voorstel. De gemeenteraad beslist dan ook over de zienswijzen die zijn binnengekomen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage.

Alle stukken hierover, kunt u hier raadplegen.

Belangrijkste punten uit het voorstel aan de gemeenteraad
Het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad bevat een aantal belangrijke punten:

  • Het bestemmingsplan voor het windmolenpark bevat extra (bovenwettelijke) regels om eventuele hinder voor omwonenden zo veel mogelijk te voorkomen. Deze regels zorgen voor extra bescherming tegen geluid en slagschaduw.
  • Om het zicht op de windmolens vanuit verschillende hoeken te ‘verzachten’, gaan we op strategische plekken bomen en ander groen planten. Hiervoor is, met meerdere partijen, het ‘Inrichtingsplan Kwaliteitsverbetering’ gemaakt.
  • In en rondom het plangebied geldt nu nog het beleid dat de gemeente geen bomen terug plaatst na kap (bijvoorbeeld na de kap van zieke bomen). We stellen de gemeenteraad nu voor om dit ‘uitsterfbeleid’ stop te zetten, zodat binnen het invloedgebied van de windmolens weer herplant kan worden.

  Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders kunnen de omgevingsvergunningen voor in totaal 4 windmolens verlenen áls en nádat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Daar vergadert de gemeenteraad dus op 27 juni over.  Burgemeester en wethouders  besluiten na 27 juni ook over de ingekomen zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunningen en de milieueffectrapportage.  De voorgenomen omgevingsvergunningen kunt u hier raadplegen.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Yvonne de Graaf of Lynn den Exter, telefoonnummer 14 0412. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.oss.nl/windpark