Regio aan de slag voor waterveiligheid Maas

Het project ‘Meanderende Maas’ is een mooi voorbeeld waarbij waterveiligheid in het stroomgebied van de Maas op verschillende manieren wordt vergroot. Daarbij wordt gewerkt via drie sporen: rivierverruiming, dijkversterking en gebiedsontwikkeling. Deze aanpak biedt kansen op waardevolle resultaten die anders niet te bereiken zijn. Dat was de boodschap die minister Van Nieuwenhuizen  op 11 juni meekreeg tijdens haar werkbezoek aan het project ‘Meanderende Maas’.

De minister was daar op uitnodiging van dijkgraaf Lambert Verheijen, Aa en Maas en gedeputeerde Johan van den Hout, Natuur, Water en Milieu. Doel van het bezoek was om kennis uit te wisselen om tot goede besluitvorming te kunnen komen voor integrale rivierverruimingstrajecten. Het project ‘Meanderende Maas’ ter hoogte van Megen (nu in de verkenningsfase) kan wat de regionale stuurgroep betreft als voorbeeld dienen.

Mooi project
De minister hield aan haar bezoek een positieve indruk over: ‘Meanderende Maas is een mooi project. Het draagt bij aan droge voeten én aan de economie. Bewoners en ondernemers worden vanaf het begin betrokken. Dan krijg je de beste plannen’.

Snel afspraken
De regionale bestuurders benadrukten dat de regio er klaar voor is om op korte termijn financiële afspraken te maken over Meanderende Maas en volgende integrale rivierverruimingsprojecten, zowel bovenstrooms als benedenstrooms. De effecten van volgende rivierverruimingsprojecten zijn namelijk van invloed op hoe hoog de dijken moeten worden. Die vraag is urgent voor de dijktrajecten Ravenstein-Lith en Cuijk-Ravenstein.

Samenhang en samenwerking
Om de waterveiligheid langs de Maas voor iedereen te garanderen, is een samenhangende ‘rivierlange’ oplossing en aanpak nodig. Maatregelen die op de éne plaats worden genomen, hebben stroomopwaarts, dan wel stroomafwaarts ook gevolgen. Daarom is gedeeld eigenaarschap en solidariteit nodig. V