Windpark Elzenburg – De Geer: de stand van zaken

Graag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Windpark Elzenburg de Geer. Van 13 september tot en met 24 oktober lag het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. In totaal zijn er

  • zeven inspraakreacties (van inwoners, bedrijven en belangenverenigingen) en
  • zes vooroverlegreacties (van overheidsinstanties) binnengekomen.

Waar gaan de inspraakreacties over?

De inspraakreacties gaan onder andere over zorgen over geluid, slagschaduw gezondheid en waardevermindering van de woning. Ook stellen insprekers het effect op natuur, landschap en dieren aan de orde.
Waar gaan de vooroverlegreacties over?

  • Waterschap Aa en Maas wil onder andere weten of de onderhoudswegen naar de windmolens de verschillende watergangen in het gebied doorkruisen. En of de verharding die we aanleggen een probleem op gaat leveren voor het opvangen en vasthouden van (regen)water.
  • Brandweer Brabant Noord (team Risicobeheersing) geeft aan dat het windpark voldoende rekening houdt met de geldende veiligheidsafstanden en veiligheidsregels. Ook geeft de brandweer aan hoe ze incidenten bestrijdt bij windmolens.
  • Provincie Noord Brabant vindt het belangrijk dat we het Natuurnetwerk Brabant en het open landschap, waarin het windpark deels komt (Beerse Overlaat) voldoende beschermen.
  • GGD heeft een vraag over het bestemmingsplan en informeert de gemeente over het nieuwe WHO-rapport (World Health Organization) dat ingaat op windmolens en geluid (GGD).
  • Dorpsraad Berghem vindt het belangrijk dat we het proces, zoals dat nu loopt (informatie – inspraak – reageren) voorzetten.

Wat doen we met deze reacties?

Gemeente Oss  gaat met de verwerking van alle reacties aan de slag. In 2019 volgt een ontwerpbestemmingsplan. Bij dit ontwerpbestemmingsplan zit een Nota inspraak en vooroverleg. In deze Nota  staat:

  • de samenvatting van alle reacties
  • ons antwoord op de reacties
  • als wij de reacties terecht vinden: de manier waarop wij het bestemmingsplan en/of het MER hebben aangepast.

Natuurlijk krijgen alle indieners van reacties op dat moment ook persoonlijk bericht hierover.
Advies van de Commissie MER

De landelijke Commissie MER heeft advies uitgebracht naar aanleiding van het milieueffectrapport (MER) dat de gemeente eerder heeft laten maken. De Commissie heeft één tekortkoming in het MER gesignaleerd. De Commissie wil dat we voor vleermuizen op een andere manier gaan berekenen hoeveel vleermuizen slachtoffer kunnen worden van een botsing met één van de windmolens. Dat aantal mag (per windmolen) nooit meer zijn dan 1% van het aantal vleermuizen dat jaarlijks op een natuurlijke manier sterft. In het MER hebben we een berekening gemaakt op basis van de landelijke populatie van de verschillende vleermuizensoorten. We moeten nu een berekening maken die uitgaat van lokale populaties. De gemeente gaat het MER op dit onderdeel aanvullen. Het aangevulde MER ligt in 2019 tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Iedereen kan dan dus ook op de aanvulling reageren.
 ESCOSS gaat ontwikkelplan indienen

De gemeenteraad gaf ECO (Energie Coöperatie Oss)  tot 1 juli de tijd om een ontwikkelplan te maken voor de twee molens op het ‘gemeentelijke deel’ van het windpark. Vlak vóór die deadline hebben ECO en ESCOSS (Energie Service Coöperatie voor Bedrijven OSS) aangegeven dat ze willen samenwerken en een plan willen indienen om een windpark te ontwikkelen. Daarom vroegen ze uitstel tot 1 oktober 2018. Het college van burgemeester en wethouders stemde hiermee in. ECO en ESCOSS hebben echter geen ontwikkelplan samen ingediend.

Nu heeft ESCOSS aangegeven zelf de twee molens op het gemeentelijke deel van het windpark te willen bouwen en exploiteren. ESCOSS heeft de gemeente aangeboden hiervoor een ontwikkelplan op te stellen, dat zij uiterlijk eind november 2019 klaar hebben. We vinden het belangrijk dat  ESCOSS een ontwikkelplan indient, waarbij inwoners en bedrijven zoveel mogelijk  mee kunnen profiteren van de opbrengsten van het windpark. Ook is het belangrijk dat ESCOSS het plan afstemt met de ontwikkelaar van de overige windmolens in dit gebied: Raedthuys.
Verbetering van de landschappelijke kwaliteit

We gaan de kwaliteit van het landschap rondom de windmolens verbeteren. Dit is een eis van de provincie. Dit moeten we doen omdat we het windmolenpark bouwen. De klankbordgroep heeft eerder gekozen voor maatregelen die het zicht op de windmolens voor omwonenden prettiger maken. Ook wil de klankbordgroep graag dat we maatregelen treffen voor weidevogels die in dit gebied leven. Voor al deze maatregelen hebben we een beperkt budget van ongeveer 140.000 euro. We hebben een plan hiervoor uitgewerkt, waaruit het bestuur straks keuzes kan maken. In overleg met de klankbordgroep bereiden we een voorstel voor over de te maken keuzes. Burgemeester en wethouders beslissen over dit voorstel. Daarna gaan we overeenkomsten afsluiten met de omwonenden op wiens erf we maatregelen gaan uitvoeren.
 

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Otto Snellen (projectleider) of Yvonne de Graaf (projectmedewerker), telefoonnummer 14 0412. Meer informatie vindt u op www.oss.nl/windpark. Daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief Windpark Elzenburg-De Geer.